Свят – езици – онтологии

3 август, 2014 | Публикувано в: Преподаване | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Проф. Сергей Герджиков

СИД, бакалавърска програма „Философия“, от 2012

Анотация

Това е авторски курс, който отчита съвременната глобална ситуация във Философия на езика и проблемите на онтологията. В курса са използвани части от книгите:

Сергей Герджиков. Философия на относителността. София: «Екстрем», УИ «Св. Кл. Охридски», 2008.

Сергей Герджиков. Формата на човешкия свят. София: „Изток-Запад”, 2010

Сергей Герджиков. Светуване. София: „Изток-Запад”, 2010

В курса за използвани и представени в лекциите и в оригинални съчинения редица водещи автори в съвременната Философия на езика, Лингвистика и Онтология:

Философия: Лудвиг Витгенщайн, Рудолф Карнап, Уилард ван Орман Куайн, Ноъм Чомски;

Лингвистика: Фердинанд дьо Сосюр, Едуард Сапир, Бенждамин Уорф, Ото Йесперсен, Грийнбърг;

Онтология: Уилърд ван Орман Куайн, Гилбърт Райл, Сол Крипке;

Източни и западни класики: Джуандзъ, Нагарджуна, Аристотел, Кант.

В отделните теми са представени още десетки други автори и произведения, дадени в библиографиите по темите.

Курсът култивира знания, умения и компетентности в сферата на взаимодействието между езика и света. Отчита се постметафизичната ситуация на свързване на онтологичната проблематика с темата за езика (езиците). Използват се новите постижения на лингвистиката.

Разработена е авторска позиция и мрежа от локални решения на проблеми в областта „свят–езици–онтологии”, която излиза отвъд деленията субект–обект, духовно–материално, природа– култура и отвъд „Фундаменталната онтология” в хоризонта на множеството онтологични модели, зависими от локални граматики, сфери на описване и научни теории.

Авторът прилага разработени теми в серия монографии: Философия на относителността, Формата на човешкия свят, Светуване. Разглеждат се и ключови понятия на далекоизточната философия.

Прави се анализ на някои текстове в съвременната философия по проблеми на онтологията.

Реално граматиката е локална. Граматики, чужди на нашата, могат да поставят на мястото на подлога някакво наречие (японски), а на мястото на сказуемото – именна форма (китайски). В някои езици има падежи, а в други няма. Местната граматика е форма на координатната система на местния език („фонов език” – Quine 1968).

Местната онтология е зависима от местната граматика. Граматиката очертава „онтологията”, в която мислят хората в езиковата общност. Тя задава категории от типа „субект–предикат”, „субект–копула–обект”; „име–глагол”, „лице–число–време”. Тези категории не са априорни, очевидни или по какъвто и начин фиксирани и използвани от всички езици по света. Местната „онтология” е позицията, формата на описанията, които се правят в езика на местните хора.

Няма универсална граматика, няма универсална онтология.

1. Реалното

Реалното – безотносителност и относителност

Феномени – обекти

Реалното – определеност и неопределеност

Свят, метафизика, логика

2. Виртуалното

За „виртуалния свят”

Виртуалното ‘като реално’

Будизмът и виртуалното

Симулации, грешки и илюзии

3. Светът като форма

Светът и неговата форма

Антропен принцип. Човешката форма и Вселената

Форми – относителност, определеност, неопределеност

4. Светът като процес

Дефиниции и положения

Поток на света

Жизнен процес

Времето – виртуалност и относителност

5. Знакови форми и феномени

Знаците като единици информация

Знаците и феномените

Семиоза

Рефериране

6. Определеност, относителност, неопределеност

Определението – отношение

Виртуална определеност и относителност

Реална определеност и относителност

Смисли и жизнени процеси

7. Естествен език – глобалност и локалност.

Универсалност на езика

‘Езиков инстинкт’

Изказването – смислов елемент на езика

Изкази и феномени

Изкази и жизнени процеси

Езикови семейства

8. Езикова относителност

Езикова относителност

Лексикална относителност

Граматична относителност

Реална езикова относителност

9. Езикова неопределеност

Езикова неопределеност

Неопределеност на превода

Неопределеност на реалното спрямо виртуалното

10. Реч и писменост

Говоренето – синтез на ред

Речта като организация на колективен живот

Реч – философия и наука

Реч и относителност

Писмености

11. Универсалиите и общото

Абсолютизиране на универсалиите

Логос – отъждествяване на език и свят

Относителност на универсалиите

Проблематичност на общото

Анихилиране на универсалии

12. Опозицията субект–обект и онтологичните й проекции

Опозицията субект–обект и интенцоналността

Отношения и относителности на ‘ума’ като субект

Езикова относителност на граматичната структура субект–обект

Хоризонт отвъд опозицията субект–обект

13. Опозицията субект–предикат и онтологиите

‘Субект–предикат’ и метафизика

Логическа и езикова относителност на ‘S–P’

Разтваряне на ‘S–P’

14. Предмет–свойство. Проблемът за същностите

‘Същност’, ’нещо’, метафизика

Относителност на ’предмета’ и ‘свойството’

Езикова относителност на ‘предмет–свойство’

Метафизична идеология на ‘същностите’

15. ‘Битие’ и ‘Абсолют’ – езици и онтологии

Анализ на ‘битие’

Анализ на ’ставане’

‘Абсолютното’ – неотнесен опит

Библиография

Основна литература:

Аристотел. Категории. Прев. Ив. Христов. София: Наука и изкуство, 1992

Витгенщайн, Лудвиг (1953). Философски изследвания. Избрани съчинения. Прев. Н. Милков. София: Наука и изкуство, 1988

Герджиков, С. Философия на относителността. София: „Екстрем”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Герджиков, Сергей. De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София: Екстрем, 2007

Герджиков, Сергей. Светуване. С: „Екстрем”, „Изток-Запад”, 2010

Герджиков, Сергей. Формата на човешкия свят. С: „Екстрем”, „Изток-Запад”, 2010

Джуандзъ. Прев. Е. Стойчева, С. Герджиков. София: Екстрем, 2008

Карнап, Рудолф. „Преодоляване на метафизиката чрез логически анализ на езика“. Философия на логиката, II. София: Изток-Запад, 2008, 9–31

Нагарджуна. Философия на средния път. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Сосюр, Фердинад дьо. Курс по обща лингвистика. С: Наука и изкуство, 1992

Quine, Willard “On What There Is“. Semantics and the Philoso-phy of Language. Urbana: The Univ. of Illinois Press at Urbana, 1952: 189–206

Quine, Willard. “Ontological Relativity”. The Journal of Philosophy LXV (1968): 185–212

Nakamura, Hadjime. Ways of Thinking of Eastern Peoples: India-China-Tibet-Japan. Honolulu: The Univ Press of Hawaii, 1964

Sapir, Edward. Language. An Introduction to the Study of Speech, 1921. http://www.bartleby.com

Whorf, Benjamin (1936). “Аn American Indian Model of Universe”. Language, Thought, and reality. MIT Press, 1956: 57–64

Whorf, Benjamin (1940). “Science and linguistics”. Language, Thought, and reality. MIT Press, 1956: 207–219. (Уорф, Бенджамин. „Наука и языкознание“. Новое в лингвистике. Вып. 1. Москва: 1960)

 

Допълнителна литература:

“Qalia”. Stanford Encyclopedia of Philosophy

Chomsky, Noam. Language and Mind. NewYork, etc.: Harcourt Brace Jovanovich, 1968

Chomsky, Noam. Syntactic Structures, Moton: 1957

Gödel, Kurt (1961). “The modern development of the founda-tions of mathematics in the light of philosophy”. Collected Works, Volume III. Oxford University Press, 1981

http://ru.philosophy.kiev.ua/library/ryle/categ.html

Langacker, Ronald, Foundations of Cognitive Grammar. Vol. II. Descriptive Application. Stanford& Stanford University Press, 1991

The Lankavatara Sutra. (Transl. From Sansrit by D. Suzuki). London: 1966 (1932). Roatledge & Kegan Paul, 1956

Quine, Willard. The Roots of reference. La Salle: Open Court, 1973

Russel, Bertrand. Our Knowledge of the External World. London and New York& Routledge, 1995

Ryle, Gilbert. “Categories”, 1938.

Sapir, Edward. The Collected Works of Edward Sapir, VI. American Indian Languages. Editedby V. Golla. Mouton de Gruyter, 1991.

Whorf, Benjamin (1936). „A Linguistic Consideration of Thinking in Primitive Communities“. Language, Thought, and reality. MIT Press, 1956: 65–86

Whorf, Benjamin (1938). “The Relation of Habitual Thought and Behavior to Language’. Language, Thought, and reality. MIT Press, 1956: 134–159.

Whorf, Benjamin (1941). “Language and Logic”. Language, Thought, and reality. MIT Press, 1956: 233–245.

Whorf, Benjamin. “Some verbal categories of Hopi”. Language, Thought, and reality. MIT Press, 1956:112–124.

Библиография по теми:

Тема 01. РЕАЛНОТО

Герджиков, С. Философия на относителността. София: „Екстрем”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Герджиков, Сергей. De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София: Екстрем, 2007

Герджиков, Сергей. Светуване. С: „Екстрем”, „Изток-Запад”, 2010

Герджиков, Сергей. Формата на човешкия свят. С: „Екстрем”, „Изток-Запад”, 2010

Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?”. Philosophical Review LXXXIII, 4, 435–450

“Qalia”. Stanford Encyclopedia of Philosophy

Пригожин, И., Е. Стенжер. Новата връзка. Метаморфоза на науката. С.: Наука и изкуство, 1989

Ръсел, Б. (1913). Теория на познанието. С.: Критика и хуманизъм, 1997

Хусерл, Е. (1936). Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология. С.: Критика и хуманизъм, 2000

Тема 02. ВИРТУАЛНОТО

Джуандзъ. Прев. Е. Стойчева, С. Герджиков. София: Екстрем, 2008

Нагарджуна. Философия на средния път. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Nakamura, Hadjime. Ways of Thinking of Eastern Peoples: India-China-Tibet-Japan. Honolulu: The Univ Press of Hawaii, 1964

Shannon, Claude (1948). “A Mathematical Theory of Communications”. The Bell System Technical Journal 27: 379–423, 623–656, July, October, 1948

The Lankavatara Sutra. (Transl. From Sansrit by D. Suzuki). London: 1966 (1932). Roatledge & Kegan Paul, 1956

Герджиков, С. Философия на относителността. София: „Екстрем”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Герджиков, Сергей. De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София: Екстрем, 2007

Герджиков, Сергей. Формата на човешкия свят. С: „Екстрем”, „Изток-Запад”, 2010

 

Тема 03. СВЕТЪТ КАТО ФОРМА

Barrow, J., Tipler, F. The Antropic Cosmological Principle. Oxford: Oxford Un. Press, 1986

De Zoysa, A. „Change and Reality“. De Zoysa, A., Karunadasa, Y., Ranavaka, Ch., Tilakartne, A. (eds). Beyond the Metaphysics of Commonsense. Buddhism, Science and the Realism Question. Colombo, Sri Lanka: Vidyartha & Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, 1998, 57 – 78

Einstein, A, 1919. „What is the Theory of Relativity?“. Ideas and Opinions by Albert Einstein. N.Y.: Bonanza books, 1954, 227 – 232

Feinman, R., 1950. Фейнман, Р. Характер физических законов. М.: Мир, 1968

Heelan, P. Space-perception and the Philosophy of Science. Berkeley, L. A., London: University of Califonia Press, 1983

Hocking, S., 1973. Хокинг, С. Кратка история на времето. С.: , Наука и изкуство, 1993.

Newton, I, 1692. „Four Letters from Sir Isaac Newton to Doctor Bentley“. Papers and Letters on Natural Philosophy. Boston: Harvard Uiniv. Press, 1958

Prigogine, I., E. Stenger, (1979). Пригожин, И., Е. Стенжер. Новата връзка. С.: Наука и изкуство, 1989

Silk, J. The Big Bang. San Francisco: Freeman & Co., 1980

Герджиков, Сергей. Формата на човешкия свят. С: „Екстрем”, „Изток-Запад”, 2010

 

Тема 04. СВЕТЪТ КАТО ПРОЦЕС

Джуандзъ. София: Екстрем, 2008

Бергсон, Анри. Съзнание и живот. Ямбол: 1927

Пенроуз, Дж. Новият разум на царя. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 1998 (Penrose, R, 1989)

Хокинг, Стивън. Кратка история на времето. София: Наука и изкуство, 1993 (Hocking 1973)

Эйнштейн, А. „Теория относительности“. Собрание научных трудов, I. Москва: Наука, 1965, 175–186. Einstein, A, 1911

Веселин Петров. „Метафизическите идеи в процесуалната философия”. Онтологията през двадесети век.  София: Faber, 2007, 259 – 284

Герджиков, С. Светуване. С.: Изток-Запад, 2010

Тема 05. ЗНАЦИ И ЗНАКОВИ ФОРМИ

Сосюр, Ф. Трактат по обща лингвистика. С.: Наука и изкуство, 1992

Витгенщайн, Л. Логико-философски трактат. С.: Наука и изкуство, 1988

Whorf, B. “Languages and Logic”. Language, Thought, and reality. M.I.T. Press, 1956 (1967).

Еко, У. Семиотика и Философия на езика. София: Наука и изкуство, 1993

Герджиков, С. Философия на относителността. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Герджиков, С. Формата на човешкия свят. С. Изток-Запад, 2010

Тема 06. ОПРЕДЕЛЕНОСТ, ОТНОСИТЕЛНОСТ, НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ

Джуандзъ. Прев. Е. Стойчева, С. Герджиков. София: Екстрем, 2008

Витгенщайн, Лудвиг (1953). Философски изследвания. Избрани съчинения. Прев. Н. Милков. София: Наука и изкуство, 1988

Фреге, Готлоб. „Върху смисъла и значението“. Философски логики. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2003, 30–52 (Frege, Gottlob, 1892)

Quine, Willard. “Ontological Relativity”. The Journal of Philosophy LXV (1968): 185–212

Chomsky, Noam. Syntactic Structures, Moton: 1957

Герджиков, С. Философия на относителността. София: „Екстрем”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

 

Тема 07. ЕСТЕСТВЕН ЕЗИК – ГЛОБАЛНОСТ И ЛОКАЛНОСТ

Витгенщайн, Лудвиг (1953). Философски изследвания. Избрани съчинения. Прев. Н. Милков. София: Наука и изкуство, 1988

Пинкър (1994). Езиковият инстинкт. Как умът създава езика. Изток-Запад, 2007

Chomsky, Noam. “Linguistics and Philosophy”, Language and Philosophy: A Symposium, Sidney Hook, (ed.), New York: New York University Press, 1969, 51–94

Sapir, E. Language. An Introduction to the Study of Speech, 1921

Sapir, E. “Status of Linguistics as a Science”. Language, vol. 5, No. 4 (Dec., 1929), 207–214.

Райл, Гилберт. „Обыденный язык”. Ryle G. “Ordinary Language”. Philosophy and Ordinary Language, Urbana, 1960, pp. 108–127

Герджиков, С. Философия на относителността. София: „Екстрем”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Тема 08. ЕЗИКОВА ОТНОСИТЕЛНОСТ

Джуандзъ. Прев. Е. Стойчева, С. Герджиков. София: Екстрем, 2008

Нагарджуна. Философия на средния път. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Сосюр, Ф. (1955) Курс по обща лингвистика. Наука и изкуство. София, 1992

Витгенщайн, Лудвиг (1953). Философски изследвания. Избрани съчинения. Прев. Н. Милков. София: Наука и изкуство, 1988

Whorf, Benjamin (1940). “Science and linguistics”. Language, Thought, and reality. MIT Press, 1956: 207–219. (Уорф, Бенджамин. „Наука и языкознание“. Новое в лингвистике. Вып. 1. Москва: 1960)

Quine, Willard. “Ontological Relativity”. The Journal of Philosophy LXV (1968): 185–212

Якобсон, Р. „Взгляды Боаса на граматическое значение”. Избранные работы. М.: Прогресс,1985)

Langacker, Ronald, Foundations of Cognitive Grammar. Vol. II. Descriptive Application. Stanford& Stanford University Press, 1991

Quine, Willard. The Roots of reference. La Salle: Open Court, 1973

Jespersen, O. (1969). Analytic Syntax. Holt, Rinehart and Winson, Inc., 1969

Герджиков, С. Философия на относителността. София: „Екстрем”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Тема 09. ЕЗИКОВА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ

Джуандзъ. Прев. Е. Стойчева, С. Герджиков. София: Екстрем, 2008

Сосюр, Ф. (1955) Курс по обща лингвистика. Наука и изкуство. София, 1992

Витгенщайн, Лудвиг (1953). Философски изследвания. Избрани съчинения. Прев. Н. Милков. София: Наука и изкуство, 1988

Quine, Willard. Word and Object (1964).

Quine, Willard. ”Indeterminacy of Translation Again”. The Journal of Philosophy. Vol. LXXXIV, N. 1, January 1987. P. 5–10

Герджиков, С. Философия на относителността. София: „Екстрем”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Тема 10. ПОТОКЪТ НА РЕЧТА

Сосюр, Ф. (1955) Курс по обща лингвистика. Наука и изкуство. София, 1992

Витгенщайн, Лудвиг (1953). Философски изследвания. Избрани съчинения. Прев. Н. Милков. София: Наука и изкуство, 1988

Брестед, Дж. История на Древен Египет, т. II. (1905). София: Мария Арабаджиева, 2009

Герджиков, С. Философия на относителността. София: „Екстрем”, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008

Сергей Герджиков. Decogito. Отмисляне на измисления свят. С: 2010: www.gherdjikov.com

Сергей Герджиков. Светуване. С: Изток -Запад, 2010

Тема 11. УНИВЕРСАЛИИТЕ И ОБЩОТО

Аристотел. Категории. С.: Наука и изкуство, 1991

Нагарджуна. Философия на средния път. София: Екстрем, УИ, 2008,

Хегел, Г. Науката Логика. С.: Наука и изкуство, 1966

Витгенщайн. Синята книга, Кафявата книга. С.: Критика и хуманизъм, 2006.

Ryle, G., The Concept of Mind, 1949

Quine.W.V.O. „Identity, Ostension, and Hypostasis“. From a Logical Point of View.  Cambridge: 1953

Лайонз, Джон. (1968). Введение в теоретическую лингвистику. Москва: Прогресс, 1978

Сергей Герджиков. Decogito. Отмисляне на измисления свят. С: 2010: www.gherdjikov.com

Тема 12. ОПОЗИЦИЯТА СУБЕКТ–ОБЕКТ И ОНТОЛОГИЧЕСКИТЕ Й ПРОЕКЦИИ

Recorded Sayings of Linji (Thomas Cleary, transl.) Numata Center for Translation and Research. 1999

Suzuki, Daisetz. (transl.). The Lankavatara Sutra. London: Routledge & Kegan paul, 1932.

Витгенщайн, Лудвиг. Логико-философски трактат (ЛФТ). Избрани съчинения. София: Наука и изкуство, 1988

Spiegelberg, Herbert. The Phenomenological Movement. A historical introduction. Hague, 1963, pp. 36-37

Рорти, Ричард. Философията и огледалото на природата (Rorty, 1979 (1998), сс. 27 – 146)

Уилбър, Кен. Без граници (1979) (София: Лик, 2002)

Герджиков, Сергей. Философия на относителността. София: Екстрем, 2008.

Герджиков, Сергей. De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София: Екстрем, 2007

Карагеоргиева, Анета. Философия на съзнанието. София: Библиотека 48, 2008

Тема 13. ОПОЗИЦИЯТА СУБЕКТ – ПРЕДИКАТ И ОНТОЛОГИИТЕ

Аристотел. За тълкуването. Аналитики. Т. 1. София: ИК „Хр. Ботев”, 1997,

Аристотел. Метафизика. София: Сонм, 2000

Нагарджуна. Философия на Средния път. София: Екстрем, 2008

Декарт, Рене. Разсъждения за метода. Избрани философски произведения. София: Наука и изкуство, 1978

Кант, Имануел. Критика на чистия разум, С.: Издателство на БАН, 1967

Sapir, Eduard. Language. An Introduction to the Study of Speech (1921) (el.)

Jespersen, Otto. Analytic Syntax. Holt, Rinehart and Winson, Inc., 1969

Герджиков, Сергей. Decogito. Отмисляне на измисления свят. София: Екстрем

Тема 14. ПРЕДМЕТ – СВОЙСТВО – ОТНОШЕНИЕ

Васубандху. Пудгала-пратишедха-пракарана (Опровержение на личността).  Антология на будистката философия. София: Евразия, 1996

Милинда панхаФилософия на ранния будизъм. София: Евразия, 1997

Husserl, E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologiscen Philosophie. Halle, 1913

(Хусерл, Е. Увод във феноменологията. Картезиански медитации. София: Евразия, 1996)

Heidegger, M. „Das Ding“. Vortäge und Aufsätze. Pfullingen, 1954, S. 163–181

Whorf, B. „Science and linguistics“ (1940). Whorf, B. Language, Thought, and reality. MIT Press, 1956, p. 207–219

Nakamura, Hadjime. Ways of Thinking of Eastern Peoples: India-China-Tibet-Japan. Honolulu: The Univ Press of Hawaii, 1964

Лайонз, Джон. Введение в теоретическую лингвистику. Москва: Прогрес, 1978

Герджиков, Сергей. De-cogito. С.: Екстрем, 2007

Герджиков, Сергей. Философия на относителността. С. : УИ „Св. Кл. Охридски“, 2008

Тема 15. ‘БИТИЕ’ И ‘АБСОЛЮТ’ – ЕЗИЦИ И ОНТОЛОГИИ

“Ananda”. Samyutta Nikaya N 8.4

Нагарджуна. Философия на Средния път (Мóламадхиямака-кàрикà). София: Екстрем, 2008

The Lankаvatаra sūtra. transl. by D. Suzuki, R&K Paul, 1956

Хегел, Георг. Eнциклопедия на философските науки.

Sapir, Eduard. Language. Introduction to the Study of Speech. 1921

Хусерл, Едмунд. Увод във феноменологията. София: Евразия, 1996

Хайдегер, Мартин. „Що е метафизика” (1929). Същности. София: Гал-Ико, 1993

Quine, Willard. „On What There Is“. Semantics and the Philosophy of Language. The Univ. Of Illinois Press at Urbana, 1952, 189 – 206.

Jespersen, Otto. Analytical Syntax. Holt, Rinehart and Winson, Inc., 1969

Хокинг, Стивън. Кратка история на времето. София: Наука и изкуство, 1993

Герджиков, Сергей. Decogito. Отмисляне на измисления свят. София: Екстрем, 2007

Герджиков, Сергей. Философия на относителността. София: Екстрем, 2008

 

 

 

Коментирайте