Рационалното процедиране

13 юли, 2012 | Публикувано в: Философия | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars


Сергей Герджиков

Pационалното процедиране

 

Кое е разумното? Логичното или онова, което решава проблема? Ако логичното решава проблема, то е рационално. Ако не – не е.

Форми на рационално процедиране

Примери за нарушаване на нормите:

1 пример. «Джурасик парк»

На остров се развъждат от ДНК на динозаври, открита в кръвта на хапещи насекоми. популацията е планирана. Компютрите броят животните до планираната популация, не повече. Предвидено е само животните да намаляват, т.е. предвидена е опасността някои жгивотни да избягат. Но не е предвидено броят им да нараства, защото всички са женски.

Първи пропуск. Така при всяко броене компютрите показват примерно 212 хищника. Но се оказва, че част от животните се раждат мъжки и се размножават безконтролно. Те чрез мутация придобиват промяна в хромозомната структура. Животът намира път – когато размжножението е блокирано изкуствено, естествената система, винаги недокрай известна, се изплъзва от мрежите на разумния контрол.

От неконтролираното размножаване следва увеличаване популацията на хищниците.

Втори пропуск. Член на екипа изнася зародиши и прави опит да ги продаде на ковнтинента. Така се разрушава условието популацията да е изолирана.

Трети пропуск. Същият член на екипа изключва охранителната системва на парка. Ток по оградите вече не тече. Тиранозавър – Рекс, охраняван с дебели проводници с високо напрежение, излиза от границите на парка.

Животът нарушава нормите. Ентропията също разрушава нормативната структура. Два вида нарушения: телеологията на животга и спонтанната ентропия.

2 пример. Университетско общо Събрание – Норма. Според стария правилник:

1. Събранието е редовно, ако присъстват поне 2/3 от хабилитираните преподаватели без болните и намиращите се в чужбина.

2. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от половината плюс един глас от регистрираните в кворума.

Събранието започва с нужния кворум – 617 регистрирани членове. Но в неговия ход започват да излизат хора. Неговият състав пада на около 350. А за приемането на всяко предложение са нужни поне половината гласове – т. е. 309. Ако едно предложение не събере 309 от присъстващите 317, то не се приема въпреки че мнозинството от присъстващите гласуват за него. Приемането на точките от правилника и на предложенията към него започва да блокира. Практически нито едно гласуване въпреки огромното мнозинство „за“ не може да събере нужните за положително решетние гласове.

Тогава проф. Венедиков предлага да се гласува: „Да не се приема правилника“. Този ход е наречен от водещия „трик“. Логично, но неприемливо.

Водещият пази юридическите норми. Той отхвърля предложение на заместник-ректора да се брои мнозинството от присъстващите и на ректора – да се брои мнозинство от присъстващите за текущите въпроси и мнозинство от регистрираните – само за Правилника като цяло.

Като изходи се предлагат:

1. Да се промени процедурата – да се гласува Правилникът като цяло, а не по точки. Това предложение не набира нужните 309 гласа „за“.

2. Да се промени нормата на стария Правилник  – Мнозинството да се брои само от присъстващите в момента на гласуването, а не от регистрираните. Т.е. Събранието да промени първо стария правилник, за да се гласува нов. Но това предложение е отхвърлено като некорекно, защото само новият Правилник отменя стария. А именно той сега е в ход на приемане.

Така събранието, следвайки нормите, не успява да се добере до успех. Загубено е време и енергия на много хора и Ректорът го свиква отново.

3 пример. Комунизмът. Тоталното социално инженерство да се конструира разумно живота на човешкото общество се проваля, защото човекът е бездънно сложен и животът на обществото е несъизмерим с рационалното проектиране. Провалът на плановата икономика и на единството на властта го доказва.

4 пример. Квантова механика – противоречия.

Описването на резултатите от различни експериментални постановки в квантовата механика – преминаването на електрони през решетка с отвори.
1. Един и същ електрон преминава през два отвора.

2. Електроните имат траектории на частици и попадения на частици, а се интерферират като вълни.

5 пример. Парадоксите. „Всички критяни са лъжци“. „Това изречение не е вярно“. Историята на обесения. „Парадоксът на бръснаря“.

6 пример. Всекидневната организация на планираната дейност. Всекидневно планиране. Изразходва се прекалено много енергия.

7 пример. Икономика. „Глупостта“ на плана в икономиката. Планиране на доставки от един източник за пет години. Цените на другите източници падат. Ние не се отказваме от нашия – по-скъп – за да спазим плана.

8 пример. Шахматна партия. Доколкото шахът е контролиран от разума, т.е. следва твърди правила, може да се постигне победа или равен резултат. . Но е възможно и да се стигне до пат. Тогава не е възможен нито един ход, който да спазва правилата. Или безкрайно повторение на цикъл ходове.

Шахът е жива игра с идеи за нови ходове, които са неизводими по логичен път от ситуацията, от целта. Винаги е възможен алтернативен ход без да можем да докажем, че той е губещ. Шахът не може да се планира. Компютрите-шахматисти пресмятат само ограничени варианти, разработени от хора-шахматисти. Но те са победими. Не са гарантирани победители, нито стигат сигурно до резултат в играта. 

Основни характеристики на рационалното процедиране

1. Рационалното процедиране е телеологично. То е подчинено на цел.

2. Съществуват две коренно различни области на рационалното процедиране: Артефакт и естество.

3. Нормативното рационално процедиране (логика) е пълно приложимо само за артефакти.

4. Всеки артефакт е вписан непосредствмено, без твърда граница, в реалността.

5. Следователно нормативното процедиране никога не е гарантирано пълно.

6. Разумът е решаване на проблеми, а не слеидване на правила.

7. Следването на правилата е необходимо, докато те не се изчерпят.

8. Едно правило е изчерпано, когато блокипра решаването на проблема или не може да обхване аспект от проблема.

9. Нарушаването на едно изчерпано правило е рационално, ако води до решаване на проблема.

10. Разумът е живот. Жива способност. Жшива активност. Жив резултат.

Алгоритмите са неприложими за живи ситуации. Всяка ситуация е жива. Дори твърдо формалните системи не са пълни. Мрежата на алгоритъма се „къса“ от непредвидими фактори. Спазването на алгоритъма разрушава телеологията на процедирането и води до неуспех. Проблемът не можге да се реши.“Теория на хаоса“. Непредвидими и уникални ситуации.

Пробата и грешката изглежда универален модел на рационално процедиране и никакви норми не могат да изчерпят един реален проблем. Все пак нормите и алгоритмите решават редица проблеми.

Докъде са валидни нормите (логиката)?

Моят отговор: До където реалността е обработена като артефакт. Върху всеки артефакт, доколкото той е обхванат от норми (конструкция, план, процедура), може да се приложи нормативна рационалност, логика, право, алгоритъм, и те да решщат проблема.

Но всеки артефакт е непосредствено вписан, без изолация, в необятната реалност.

Следователно всяко рационално процедиране, независимо дали се разгръща в изкуствено структурирана област, или в естествени условия, е нормативно непълно. То не може да бъде преведено стриктно и да се гарантира решаване на проблема. Ако се приложи стриктно, проблемът може да не бъде решен. Ако проблемът се реши, спазването на нормите не е гарантирано.

Следствие. Разумът не е нещо отделно от живота. Той е форма на живот.
Следствие. Логично не е еквивалентно на разумно.

Разумът е решаване на проблеми.

Съществуват: Редът – артефакт и редът – естество. Решаването на проблеми е ред – естество. Процедирането според правила е ред – артефакт.

Малко история

Кант. Антиномиите.

Витгенщайн. Непълнота на логиката и формалниая език. Логически позитивизъм. Непълнота на верификацията.

Гьодел. Теорема за непълнотата на формалните системи.

Попър. Непълнота на фалшификацията. Тория за пробата и грешката.

Уилард Куайн. Цялостност на проверката на емпирични теоретични системи.

 

Коментирайте