Методика на обучението по Философските дисциплини

3 август, 2014 | Публикувано в: Преподаване | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Проф. Сергей Герджиков, дфн

СИД, задължителен за избралите учителски профил в бакалавърската програма „Философия“, от 2005

Бакалавърска програма „История и Философия“, от 2013

Бакалавърска програма „Културология“, от 2014

Анотация на курса

Това е нов авторски курс по Методика на Философските дисциплини в средното училище, който отчита съвременната ситуация в образованието, националните и глобалните перспективи. Курсът се състои от лекции с обсъждане и хоспетиране – наблюдаване на уроци.

Курсът е изграден по действащите за момента Държавни образователни изисквания (2014).

Курсът култивира знания, умения и компетентности относно преподаването на цикъла “Философия” в средното училище. Заедно с хоспетирането този курс въвежда в живите ситуации, правната регулация, държавните стандарти и програми, принципите и методите на обучение. Курсът специално разработва проблемите на правата и отговорностите на учениците, ученето и творчеството, методите на преподаване и свободното общуване. В курса се разглеждат живи ситуации от съвременната практика на българското средно училище и се обсъждат наблюдавани уроци.

 

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ

Тема 1. Обучение – учител – ученик

Дидактиката – наука за обучението

Основни функции на училищната дидактика

Цели на обучението. Джон Дюи

Проблеми на философското образование в прехода

Тема 2. Философското образование в средното училище

Съвременната ситуация и философското образование

Изискванията на държавата и позицията на учителя

Обществени науки и гражданско образование

Цикълът „Философия”

Тема 3. Предметният цикъл „Философия”

Институциална и правна регулация

Психология и логика

Етика и право

Философия

Свят и личност

Тема 4. Учебни средства

Учебници и учебни помагала

Структура на учебници по Философския цикъл

Психология и логика за 9. клас

Етика и право за 10. клас

Философия за 11. клас

Свят и личност за 12. клас

Текстови материали

Типове философски текст

Тема 5. Работа с философски текст

Специфика на философския учебен текст

Умения и компетентности за работа с текстове

Четене и разбиране

Резюме, конспект и обсъждане

Оценяване на работа с философски текст

Тема 6. Философско есе

Как се пише философско есе?

Едно примерно философско есе

Оценяване на философско есе

Тема 7. Фази на учебната единица

Въвеждане

Къде сме?

Въпроси и отговори

Философски решения

Най-влиятелни  решения на проблемите по темата

Решение 1.

Решение 2.

Решение 3.

Решение 4.

Игри и задачи

Казус

История

Фрагмент

Прочети: (книга); Из: (научен или художествен текст)

Тема за есе

Тема за дискусия

Равносметка

Тест (учебна тетрадка)

Тук имах възможност да:

Свързвам: (междупредметни връзки); Вече мога: (умения и компетентности)

Докъде стигнахме?

Тема 8. Философска дискусия

Тема за дискусия и “провокация”

Правила за дискусия

Мнение и позиция

Различаване на истината от мнението

Аргументация и критика

Тема 9. Философски казус и задача

Философски задачи и игри – типология

Философски казуси – типове и примери

Философски задачи за решаване

Тема 10. Проект във философския цикъл и „Свят и личност”

Проектирането като дейност

Структура на проекта

Примери за проекти в училище

Европроекти

Тема 11. Тестове във Философските дисциплини

Място на тестовете във философските дисциплини

Затворени въпроси

Отворени въпроси

Стандартизиран тест по философските дисциплини

Примери за отворени и затворени въпроси

Тема 12. Оценяване във Философския цикъл

Оценка на знания и на умения по стандарта

Оценка на участие в дискусия

Оценка на работа с философски текст

Оценка на решение на казус

Оценка на есе (реферат)

Оценка на проект

Оценка на знание и разбиране. Тест

Обобщена оценка

 БИБЛИОГРАФИЯ

Дадена е в уебсайта и електронния ресурс

 

Коментирайте