ИСТОРИЯ И ДИНАМИКА – ДИНАМИЧНИ ОБЯСНЕНИТЕЛНИ МОДЕЛИ В ИСТОРИЯТА

15 април, 2018 | Публикувано в: Статии | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars


Сергей Герджиков

ИСТОРИЯ И ДИНАМИКА – ДИНАМИЧНИ ОБЯСНЕНИТЕЛНИ МОДЕЛИ В ИСТОРИЯТА

Доклад на конференция „25 години специалност Философия във ВТУ „Кирил и Методий“ – Велико Търново

Abstract

Facts in history are not entirely unique. They are related to human populations and collective behavior. Empirical anthropology and theoretical archeology point to a series of lasting forms: dwelling, home and habitation, survival and expansion strategies such as hunting and gathering, agriculture and cattle breeding, power and conflict, cult and sanctuaries, death and funeral rituals, writing and cities.

Constants of cultures pierce stories with a „human form“, genetically and physiologically fixed. On the other hand, countless stories used as „sources of historical knowledge“ are unique and bring their own understanding of events as participants’ actions.

People are rational creatures as well as instinctive and emotional. Behaviors at the individual and human populations and communities level can be explained in families of dynamic forms. Generally, behaviors are focused on preservation and expansion, and these are dynamic features in the background of entropy.

Резюме

Фактите в историята не са съвсем уникални. Те са свързани с човешките популации и колективно поведение. Емпиричната антропология и теоретичната археология изтъкват серии трайни форми: обиталище, дом и обитаване, стратегии за оцеляване и експанзия като лов и събирачество, земеделие и скотовъдство, власт и конфликти, култ и светилища, смърт и погребални ритуали, писмености и градове.

Константите на културите пронизват историите с една „човешка форма”, фиксирана генетично и физиологично. От друга страна, безбройните разкази, използвани като „извори на историческото познание”, са уникални и носят собствено разбиране за събитията като действия на участници.

Хората са рационални същества, както и инстинктивни и емоционални. Поведенията на ниво индивид и на човешките популации и общности са обясними в семейства от динамични форми. Като цяло поведенията са насочени към запазване и експанзия, а това са динамични характеристики на фона на ентропията.

Ключови думи:

История, култура, динамика, стабилност, нестабилност, патернСергей Герджиков. Динамика и история – динамични модели

Коментирайте