Философия на езика I част

16 юни, 2012 | Публикувано в: Преподаване | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,33 out of 5)


Код. Наименование на учебната дисциплина
ФИЛОСОФИЯ НА ЕЗИКА I ЧАСТ
Титуляри на курса
Проф. Сергей Герджиков
Вид на дисциплината
СИД
Образователно-квалификационна степен
Бакалавър
Година на обучение
I – IV
Семестър
Кредити Хорариум
30 часа лекции, 30 часа семинари
Форма на обучението
Редовна
Език на обучението
Български
Методи на оценяване
Участие, доклад, курсова работа, тест

 

Предварителни изисквания

Няма

Цели на курса

Осъзнаване на формата на езика в референция със сетивните феномени.

Запознаване с лингвистични парадигми.

Обясняване на езиквата относителност във връзка с онтологичната и културната относителност.

Съдържание на дисциплината (анотация и теми)

Курсът предлага запознаване с основни теми на философия на езика в 20 век.

Той е авторски. Представя теория на Относителността на езика (езиците).

Прокарва сравнение между Западни и Източни философии на езика.

Философията на езика в този курс е тясно свързана с лингнвистиката.

Тематичен план

 1. Онтологическа относителност

Относителност, абсолют и безотносителност

Улард Куайн за относителността

Опозицията Субект – обект

Опозицията Субект – предикат

Изказването (S e P)

2. Културна относителност

Запад и Изток

Франц Боас: принцип на културната относителност

3. Езикова относителност: Джуан-дзъ; Витгенщайн

Джуандзъ за относителността на езика

Късният Витгенщайн: семействата от езикови игри

4. Лингвистична относителност: Боас, Сепир, Уорф

Формулировката на Боас

Относителност и универсалии: Едуард Сепир

Универсализиране на относителността: Бенджамин Уорф

Критики и дискусии за относителността: „лингвистичен детерминизъм”.

5. Езиковият инстинкт и еволюция на езиковите форми

Езикови форми в еволюционен план

Универсалната граматика и „генеративната лингвистика”. Ноам Чомски

Езиковите универсалии. “SVO, SOV, VOS”. Голдбърг

Стивън Пинкър. „Езиковият инстинкт”

6. Виртуална и реална езикова относителност

Виртуално и реално

Виртуална относителност на езиците

Реална относителност на езиците

7. Езикова неопределеност

Неопределеността на превода. Уилард Куайн

Неопределеност на реферирането

Безотносителност и неопределеност

8. Език на науката. Относителност на научните описания

Дескриптивна относителност

Относителност и временност на научните понятия

Относителност на измерването и наблюдението

Относителност на теориите

Множество теории и езикова редукция

9. Потокът на речта

Речта като звуков поток и смисленост на речта

Единиците в речта: звуци, срички, думи, изречения

Реч и други форми на езиково съобщаване

10. Синтез на думи. Феномени, мисли, социални функции и думи

Фердинанд дьо Сосюр за мисловния и речевия поток

Думи и сетивни феномени

Комуникативна и познавателна функции на речта

11. Синтез на изказ. Граматични форми и речеви серии

Морфология и синтаксис

Различни граматики и универсалии

Генетичната „речева машина”. Стивън Пинкър

12. Говорене и писане. Писмености

Проекции на речта в писмени знаци

Графични писмености

Азбуки и фонетични писмености

Исторически преходи между азбуки

Препоръчана литература

Проф. Сергей Герджиков, дфн

Лекции

Сергей Герджиков. Философия на относителността. София: УИ ‘Кл. Охридски’, Екстрем, 2008.

Джуан-дзъ. София: Екстрем, 2007

Сергей Герджиков. De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София: Екстрем, 2007.

Сергей Герджиков. Светуване. София: Екстрем, 2010

Сергей Герджиков. „Философия на езика”. Съвременник, 2006, 4, 438–471

Лудвиг Витгенщайн. Философски изследвания. Избрани съчинения, 1988

Стивън Пинкър. Езиковият инстинкт. Как умът създава езика, 2007

Коментирайте