Език и свят в Дзен-Будизма

16 юни, 2012 | Публикувано в: Преподаване | Автор: Сергей Герджиков
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Код. Наименование на дисциплината
ЕЗИК И СВЯТ В ДЗЕН-БУДИЗМА

Титуляр на курса:
Проф. Дфн Сергей Герджиков

 

Вид на дисциплината:
спецкурс
Образователно-квалификационна степен:
Студент в бакалавърска програма Фил. Фак.
Година на обучение:
I – IV
Семестър:
летен
Кредити: Хорариум:
30 ч. лекции
Форма на обучение:
Редовна
Език на обучението:
български
Методи на оценяване:
Участие, курсова работа

 

Предварителни изисквания:

Няма

Цели на курса:

Запознаване с основните литературни източници и учители в китайския Чан и японския Дзен. Вникване в проблема език-свят в дзен-будистката традиция

Съдържание на дисциплината (анотация и теми):

Анотация:

Курсът е серия лекции и беседи по класически дзен-текстове и анализ на специфичните за Дзен езикови и параезикови форми за постигане на освобождение.

Водещи теми:

ПЪТЯТ НА ДЗЕН

УЧИТЕЛИТЕ

ТРАКТАТЪТ В КИТАЙСКИЯ ЧАН И ЯПОНСКИЯ ДЗЕН

КОАНЪТ: КОАНИ И СБОРНИЦИ С КОАНИ. КОМЕНТАРИ НА КОАНИТЕ

ДЕЙСТВИЕТО В ДЗЕН

ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ХУА-ТОУ – КЛЮЧЪТ НА ИЗРАЗА В ЧАН

МЕДИТАЦИЯТА

ПРИРОДАТА НА УМА

МОМЕНТЪТ НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО

ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОСВОБОДЕНИЯ УМ

В хода на курса ще се разгледат последователно ТЕКСТОВЕ ОТ СБОРНИКА: ДЗЕН-МАЙСТОРИ. КИТАЙ

БОДХИДХАРМА (470–541) . Даоюан. Записки за предаването на светилника. Книга трета. БОДХИДХАРМА

ЧАН-УЧЕНИЕТО НА БОДХИДХАРМА

ДАИ ДАОСИН (580–681). Даоюан. ДАОСИН. Даи Даосин. ПЕТТЕ ВРАТИ. УЧЕНИЕТО НА ДАОСИН

ДАМАН ХУНЖЪН (601–674). Даоюан. ХУНЖЪН. Даман Хунжън. ТРАКТАТ ЗА ВИСШИЯ ПРЕХОД

ДАДЗИЕН ХУЕЙНЪН (638–674). Даоюан. ХУЕЙНЪН. Дадзиен Хуейнън. ЛЮДЗУ ТАНЗИН (ОЛТАРНА СУТРА)

ХЪДЗЪ ШЪНХУЕЙ (670–760). Хъдзъ Шънхуей. ТРАКТАТ ЗА ВНЕЗАПНОТО ПРОСВЕТЛЕНИЕ

МАДЗУ ДАОИ (709–788). Коани с Мадзу. ЧАН-ПОЛОЖЕНИЯ

ДАЧУ ХУЕЙХАЙ (VIII в.). Дачу Хуейхай. ВХОДЪТ КЪМ ИСТИНАТА ЧРЕЗ ВНЕЗАПНОТО ПРОБУЖДАНЕ

НАНЦЮАН ПУЮАН (748–835). Коани с Нанцюан

ДЖАОДЖОУ ЦУНШЪН (778–897). Биография Коани с Джаоджоу

ДЪШАН СЮАНДЗИЕН (782–865). Сююн. БИОГРАФИЯ НА ДЪШАН. Коани с Дъшан

ХУАНБО СИЮАН (–850). ПРЕДАВАНЕ НА ДХАРМА НА УМА.

Хайнрих Дюмулин. ПЕТТЕ ДОМА

ЛИНДЗИ ИСЮАН (–866).

ЛИНДЗИЛУ –  ЗАПИСАНИТЕ БЕСЕДИ НА ЛИНДЗИ

ЮНМЪН УЪНЙЕН (864–949). Биография. Коани.  НАСТАВЛЕНИЯ НА ЮНМЪН УЕЙЕН

ХАНШАН ДЪЧИН (1546–1623). АВТОБИОГРАФИЯ НА МАЙСТОР ХАНШАН (фрагменти)

МАКСИМИ НА МАЙСТОР ХАНШАН

СЮЮН (1839–1959) („празния облак”). Сююн. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРАКТИКАТА НА ЧАН

Препоръчана литература:

Основен източник:

Дзен-майстори. Китай. УИ „Св. Кл. Охридски”, 2012. Съст. Сергей Герджиков

Това е представителен сборник за китайския Чан

СЪДЪРЖА:

Даоюан. Записки за предаването на светилника.

РАННИ ПАТРИАРСИ В ИНДИЯ

БОДХИДХАРМА (470–541) . Даоюан. Записки за предаването на светилника. Книга трета. БОДХИДХАРМА

ЧАН-УЧЕНИЕТО НА БОДХИДХАРМА

ДАДЗУ ХУЕЙКЪ (487–593). Даоюан. ХУЕЙКЪ

ДЗИЕНДЖЪ СЪНЦАН (–606). Даоюан. СЪНЦАН. Дзиенджъ Сънцан. ВЯРАТА В УМА

ДАИ ДАОСИН (580–681). Даоюан. ДАОСИН. Даи Даосин. ПЕТТЕ ВРАТИ. УЧЕНИЕТО НА ДАОСИН

ДАМАН ХУНЖЪН (601–674). Даоюан. ХУНЖЪН. Даман Хунжън. ТРАКТАТ ЗА ВИСШИЯ ПРЕХОД

НЮТОУ ФАЖУН (594–651). Даоюан. ФАЖУН. Коан с Фажун от Умънгуан (Вход без врата)

ДАДЗИЕН ХУЕЙНЪН (638–674). Даоюан. ХУЕЙНЪН. Дадзиен Хуейнън. ЛЮДЗУ ТАНЗИН (ОЛТАРНА СУТРА)

ХЪДЗЪ ШЪНХУЕЙ (670–760). Хъдзъ Шънхуей. ТРАКТАТ ЗА ВНЕЗАПНОТО ПРОСВЕТЛЕНИЕ

ШИТОУ СИЦИЕН (700–790)

МАДЗУ ДАОИ (709–788). Коани с Мадзу в Умънгуан (Вход без врата). Други коани с Мадзу. Мадзу Даои. ЧАН-ПОЛОЖЕНИЯ

БАЙДЖАН ХУАЙХАЙ (720–814). Биография. Коани с Байджан

ДАЧУ ХУЕЙХАЙ (VIII в.). Дачу Хуейхай. ВХОДЪТ КЪМ ИСТИНАТА ЧРЕЗ ВНЕЗАПНОТО ПРОБУЖДАНЕ

НАНЦЮАН ПУЮАН (748–835). Коани с Нанцюан

ДЖАОДЖОУ ЦУНШЪН (778–897). Биография Коани с Джаоджоу

ДЪШАН СЮАНДЗИЕН (782–865). Сююн. БИОГРАФИЯ НА ДЪШАН. Коани с Дъшан

ХУАНБО СИЮАН (–850). ПРЕДАВАНЕ НА ДХАРМА НА УМА.

Хайнрих Дюмулин. ПЕТТЕ ДОМА

ЛИНДЗИ ИСЮАН (–866).

ЛИНДЗИЛУ –  ЗАПИСАНИТЕ БЕСЕДИ НА ЛИНДЗИ

ЮНМЪН УЪНЙЕН (864–949). Биография. Коани.  НАСТАВЛЕНИЯ НА ЮНМЪН УЕЙЕН

ДУНШАН ЛЯНДЗИЕ (806–869)

ЦАОШАН ПЪНЧЪ (840–901)

ЧАН-УЧЕНИЕТО НА ФОЙЕН

ХАНШАН ДЪЧИН (1546–1623). АВТОБИОГРАФИЯ НА МАЙСТОР ХАНШАН (фрагменти)

МАКСИМИ НА МАЙСТОР ХАНШАН

СЮЮН (1839–1959) („празния облак”). Сююн. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРАКТИКАТА НА ЧАН

Електронни текстове от японския Дзен (предоставени от водещия курса)

Допълнителна литература:

Вход без врата (Мумонкан) от Хуей-кай, наричан У-мън. В: Плътта на Дзен, костите на Дзен. (Класически Дзенбудистки и пред-дзенбудистки текстове). Пол Репс (съст.). Кибеа,1999.

Филип Капло. Трите стълба на Дзен. Изток – Запад, 2005.

Коментирайте