Преподаване

Всички публикации: 7

Философия на науката II

3 август, 2014 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Науката (science) е организирано и днес високо специализирано опитно познание. Опитното знание е присъщо на всяка култура. Чрез него човешките общности и индивиди оцеляват и се развиват. Големите цивилизации са развивали свои форми на емпирично познание, организирано в специфични форми, но достигащо до сходни резултати в геометриите и астрономиите; медицината; земеделието и животновъдството; администрацията и формите на управление; военното дело и войната; занаятите и изкуствата.

В тесен смисъл науките са системи от опитни знания, организирани в наблюдения и експерименти, хипотези и теории. Като цяло науките се стремят към единна система, но тя е винаги отворена за промяна.

Методика на обучението по Философските дисциплини

3 август, 2014 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Това е нов авторски курс по Методика на Философските дисциплини в средното училище, който отчита съвременната ситуация в образованието, националните и глобалните перспективи. Курсът се състои от лекции с обсъждане и хоспетиране – наблюдаване на уроци.

Курсът е изграден по действащите за момента Държавни образователни изисквания (2014).

Свят – езици – онтологии

3 август, 2014 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Реално граматиката е локална. Граматики, чужди на нашата, могат да поставят на мястото на подлога някакво наречие (японски), а на мястото на сказуемото – именна форма (китайски). В някои езици има падежи, а в други няма. Местната граматика е форма на координатната система на местния език („фонов език” – Quine 1968).

Местната онтология е зависима от местната граматика. Граматиката очертава „онтологията”, в която мислят хората в езиковата общност. Тя задава категории от типа „субект–предикат”, „субект–копула–обект”; „име–глагол”, „лице–число–време”. Тези категории не са априорни, очевидни или по какъвто и начин фиксирани и използвани от всички езици по света. Местната „онтология” е позицията, формата на описанията, които се правят в езика на местните хора.

Няма универсална граматика, няма универсална онтология.

Философия на културата

3 август, 2014 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Създаването на артефакти и обменът на информация със средства, различни от генетичния обмен, е едно кратко определение на културата. Човешките общности използват символни системи за комуникация. В антропологичната употреба терминът „култура“ се отнася за всички практики в човешките общности, които включват артефакти: езици, култове, администрация и писмености, архитектура, пластика и живопис, занаяти и технологии, емпирично знание.

Списък на четени курсове

16 юни, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)

Философия на науката,
Философия на езика I част,
Методика на обучението по Философските дисциплини,
Език и свят в Дзен-будизма
и други курсове

Език и свят в Дзен-Будизма

16 юни, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Курсът е серия лекции и беседи по класически дзен-текстове и анализ на специфичните за Дзен езикови и параезикови форми за постигане на освобождение.

Философия на езика I част

16 юни, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,33 out of 5)

Курсът предлага запознаване с основни теми на философия на езика в 20 век.

Той е авторски. Представя теория на Относителността на езика (езиците).

Прокарва сравнение между Западни и Източни философии на езика.

Философията на езика в този курс е тясно свързана с лингнвистиката.