Философия

Всички публикации: 49

Научната рационалност като жива форма

7 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3,75 out of 5)

Погрешно е схващането на Карл Попър и Имре Лакатош е, че на­ука­та се раз­ви­ва от проб­лем към проб­лем чрез вре­мен­но ре­ше­ние и не­го­во­то ели­ми­ни­ра­не чрез грешка.

Пътят е друг. Науката се раз­ви­ва от ре­ше­ние към ре­ше­ние чрез вре­ме­нен проб­лем и не­го­во­то ели­ми­ни­ра­не или отс­т­ра­ня­ва­не чрез решение.

Перцептивното време

6 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

15. Времето е ор­га­ни­зи­ра­но първо, ка­то фор­ма съг­лас­но за­да­де­на­та чо­веш­ка форма. Второ, времето, как­то и пространството, об­ра­зу­ват йе­рар­хия от арт-подребди, интерпретации. Те са кул­тур­ни факти.

Научният текст като артефакт

6 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Технологичното обяс­не­ние оба­че не мо­же да се пос­т­рои чрез ис­то­ри­чес­ки сце­на­рий и да се за­до­во­ли с под­веж­да­не­то му под ди­на­мич­ни закони: в оп­ре­де­лен мо­мент вля­зо­ха във вза­имо­дейс­т­вие ком­по­нен­ти A, B, C,…X и се по­лу­чи ма­ши­на­та М. Би би­ло стран­но и не­ле­по да се обяс­ня­ват та­ка на­ши­те творения. Нали от чо­веш­кия ра­зум и во­ля се оп­ре­де­ля как­ви ком­по­нен­ти “да вля­зат във вза­имо­дейс­т­вие”, на­ли от на­ша­та цел се оп­ре­де­ля ут­ройс­т­во­то на ма­ши­на­та М

Артефактът число

6 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Неточността на физичните закони не значи, че ние се отклоняваме от една обективна истина, към която все пак се приближаваме от теория към теория, а фундаментална разнопоставеност на теорията и живия свят. Приблизителната вярност на физичните закони се дължи само на относителната трайност на измененията на “реда”, на зависимостите между нещата.

Слабостта на философията

6 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Валидна ли е философията като разсъждение пред лицето на болката и смъртта? Дава ли ни тя сила, каквато са ни учили да очакваме от мъдрост­та, знанието и разума?

И сега следва нашият отговор на поставения в началото въпрос. Пред лицето на болката и смъртта нашите философски разсъждения са невалидни. Те не са от същия „сорт реалност“ и не дават сила.

Онирология

6 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Сънищата са живот, който не е сянка или отражение (както мислят и част от поддръжниците на този тип обясне­ние), а е продължение на будуването така, както будуването е „продължение на сънищата” и съня. Тук цикълът се затваря и няма смисъл да се говори за първичен и вторичен план.

Технология на свободата

4 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Най-силната критика на социализма и комунизма е практиката на тяхното Строителство – най-чудовищният експеримент, предприеман някога върху хора. Разрухата след него е така пълна, че замъглява рационалния анализ и предизвиква органично отвращение.

За числата и думите в науката

4 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)

Две фор­ми пра­вят две под­ред­би и два ви­да наука: чис­лата и думите. Две фундаментални опитни науки реализират тези подредби – физиката и биологията. В последните десетилетия физиката и биологията са съотнасяни изключително с оглед на равнищата на организация, редукцията на биологията към физиката или с отчет на типове теории, типове рационалност и равнище на теоретичност. В това непрецизно, но надявам се, обхватно изследване се изхожда от съзнанието, че фундаменталната специфика на тези науки се състои изключително в спецификата на подредбите с думи и числа.

Диагноза блокаж

3 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Несъмнено личността и културата изменят човешката реалност, в някакъв смисъл саморазвитието е самосъздаване на същност. Но това не е рационално подлагане на самия извор на рационалност на обработка, не е някакво „освобождаване“ на самия извор на свобода – волята и духа. В своето творческо самоизменение човек постоянно се съхранява като „трансцендентален” и е просто немислимо да сведе своето Аз до обект на някаква супертехнология. Това важи, разбира се, и за общността като единение на личности.

Логика, практика и научна рационалност

1 септември, 2012 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 5)

Концептуалните организации не се свеждат до логически конструкции. Това са цялости, построени от синтетични връзки, всяка от които разширява обхвата на познанието, но всяка от които съхранява и е обуславяна от останалите. Това, че те се изплъзват от пълен логически контрол, не означава, че са произволни. Тях ната рационалност се състои в способността им да решават познавателни задачи на опитно равнище. В хода на развитието на науката те търпят изменение, което как­то в отрицателната си форма – опровергаване, така и в положителната си – по­твърждение – усъвършенствуват и разширяват знанието.

Страница 2 от 512345