Археология

Всички публикации: 16

ФЕРНАН БРОДЕЛ И ИСТОРИЧЕСКОТО ОБЯСНЕНИЕ

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

ФЕРНАН БРОДЕЛ И ИСТОРИЧЕСКОТО ОБЯСНЕНИЕ Резюме. Фернан Бродел (1902-1985) създава глобална картина на световните цивилизации, която разгръща в йерархия от времена и пространства. Тази система позволява емпирични обяснения на големите исторически потоци, които текат под повърхността на събитията. Анализите на Бродел хвърлят нова светлина върху историческите макро и мега процеси и включват всичко важно за […]

ДИНАМИЧНИ ПАТЕРНИ В ИСТОРИЯТА

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

ДИНАМИЧНИ ПАТЕРНИ В ИСТОРИЯТА Резюме. Фактите в историята не са съвсем уникални. Те са свързани с човешките популации и колективно поведение. Емпиричната антропология и аналитичната археология изтъкват серии трайни форми: обиталище, дом и обитаване, стратегии за оцеляване и експанзия като лов и събирачество, земеделие и скотовъдство, власт и конфликти, култ и светилища, смърт и погребални […]

ТЕОРИИ ОТВЪД ДЕЛЕНИЕТО „ПРИРОДА-КУЛТУРА“

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

ТЕОРИИ ОТВЪД ДЕЛЕНИЕТО „ПРИРОДА-КУЛТУРА“ Резюме. Формалната структура на група теоретични схеми, интересни и ефективни в описването и обясняването на феномени в природата и културата съвпада. Тази формална структура е разработвана в рамките на неравновесната динамика. Тя ги прави съвместими, формално съизмерими и в някои отношения еквивалентни. Това е структурна елиминация на опозицията природа–култура. Такива схематични […]

ОБЯСНИТЕЛНИ СХЕМИ В АРХЕОЛОГИЯТА

3 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

ОБЯСНИТЕЛНИ СХЕМИ В АРХЕОЛОГИЯТА Резюме. В тази студия правя критичен анализ на теоретични схеми, налични в съвременната археология: традиционни схеми за периодизиране и дифузия; закони на културната еволюция (процесуална археология), дедуктивно-номологичен модел на обяснение, исторически интерпретации и свръхинтерпретации, постпроцесуална (херменевтична) археология. Авторски тези, които разработвам тук, са корелациите между структури и процеси, между структури, функции […]

ИНФОРМАЦИЯ И ЕНТРОПИЯ В АРХЕОЛОГИЯТА

1 август, 2019 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

ИНФОРМАЦИЯ И ЕНТРОПИЯ В АРХЕОЛОГИЯТА Резюме. Темата за информацията във връзка с ентропията в археологията е нова. Аз съотнасям тук археологическата информация с археологическата ентропия. От „археологическия запис“ до виртуалната реконструкция цялото археологическо изследване е извличане на информация от „шума“ на ентропията на изчезналата културна форма/процес в археологическия запис. От началото до финала се извлича, […]

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ДИНАМИКА

15 април, 2018 | Автор: Сергей Герджиков |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Abstract
Facts in history are not entirely unique. They are related to human populations and collective behavior. Empirical anthropology and theoretical archeology point to a series of lasting forms: dwelling, home and habitation, survival and expansion strategies such as hunting and gathering, agriculture and cattle breeding, power and conflict, cult and sanctuaries, death and funeral rituals, writing and cities.
Constants of cultures pierce stories with a „human form“, genetically and physiologically fixed. On the other hand, countless stories used as „sources of historical knowledge“ are unique and bring their own understanding of events as participants’ actions.
People are rational creatures as well as instinctive and emotional. Behaviors at the individual and human populations and communities level can be explained in families of dynamic forms. Generally, behaviors are focused on preservation and expansion, and these are dynamic features in the background of entropy.
Резюме
Фактите в историята не са съвсем уникални. Те са свързани с човешките популации и колективно поведение. Емпиричната антропология и теоретичната археология изтъкват серии трайни форми: обиталище, дом и обитаване, стратегии за оцеляване и експанзия като лов и събирачество, земеделие и скотовъдство, власт и конфликти, култ и светилища, смърт и погребални ритуали, писмености и градове.
Константите на културите пронизват историите с една „човешка форма”, фиксирана генетично и физиологично. От друга страна, безбройните разкази, използвани като „извори на историческото познание”, са уникални и носят собствено разбиране за събитията като действия на участници.
Хората са рационални същества, както и инстинктивни и емоционални. Поведенията на ниво индивид и на човешките популации и общности са обясними в семейства от динамични форми. Като цяло поведенията са насочени към запазване и експанзия, а това са динамични характеристики на фона на ентропията.
Ключови думи:
История, култура, динамика, стабилност, нестабилност, патерн

Страница 2 от 212