Архив за: април 2018

ПОРОЧНИ КРЪГОВЕ

15 април, 2018

В статията се анализират аспекти от съвременната ситуация на образованието по Философските дисциплини в средните училища и респективно във висшите. Прави се опит за комплексна диагностика, равносметка и предложения.
Опит за определяне на ситуацията
Ако пуснете жаба в кофа с гореща вода, жабата ще изскочи бързо от водата и ще оцелее. Ако обаче я пуснете в студена вода и започнете да загрявате водата бавно, жабата ще се чувства комфортно от затоплянето и в един момент ще установи, че е станало горещо, но тя вече няма да може да изскочи. Тази метафора ми се струва подходяща за ситуацията с нашето образование. Нашата вода се затопля, ние плуваме в нея все още без пряка опасност, като постоянно дискутираме проблема за излизането, но без да излизаме. В един момент ще усетим обаче, че проблемите са нерешими – философията ще замре до пълно игнориране.

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ДИНАМИКА

15 април, 2018

Abstract
Facts in history are not entirely unique. They are related to human populations and collective behavior. Empirical anthropology and theoretical archeology point to a series of lasting forms: dwelling, home and habitation, survival and expansion strategies such as hunting and gathering, agriculture and cattle breeding, power and conflict, cult and sanctuaries, death and funeral rituals, writing and cities.
Constants of cultures pierce stories with a „human form“, genetically and physiologically fixed. On the other hand, countless stories used as „sources of historical knowledge“ are unique and bring their own understanding of events as participants’ actions.
People are rational creatures as well as instinctive and emotional. Behaviors at the individual and human populations and communities level can be explained in families of dynamic forms. Generally, behaviors are focused on preservation and expansion, and these are dynamic features in the background of entropy.
Резюме
Фактите в историята не са съвсем уникални. Те са свързани с човешките популации и колективно поведение. Емпиричната антропология и теоретичната археология изтъкват серии трайни форми: обиталище, дом и обитаване, стратегии за оцеляване и експанзия като лов и събирачество, земеделие и скотовъдство, власт и конфликти, култ и светилища, смърт и погребални ритуали, писмености и градове.
Константите на културите пронизват историите с една „човешка форма”, фиксирана генетично и физиологично. От друга страна, безбройните разкази, използвани като „извори на историческото познание”, са уникални и носят собствено разбиране за събитията като действия на участници.
Хората са рационални същества, както и инстинктивни и емоционални. Поведенията на ниво индивид и на човешките популации и общности са обясними в семейства от динамични форми. Като цяло поведенията са насочени към запазване и експанзия, а това са динамични характеристики на фона на ентропията.
Ключови думи:
История, култура, динамика, стабилност, нестабилност, патерн

СПЕКУЛАЦИЯ И ЕНТРОПИЯ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА И В НАУКАТА

15 април, 2018

Тезата на статията е:

Спекулацията във философията неизбежно води до размножаване на позиции: дефиниции, предпоставки и следствия. Това е нарастване на ентропията, защото разпръсва информацията на неограничен и непредвидим брой различни, а някои несъотнесени дискурси. Тази ентропия може да се редуцира с приемането на координатна система: споделени дефиниции и предпоставки по определена тема.

Под „спекулация“ тук се разбира: чиста понятийна конструкция във философията или теоретизиране без релевантни данни в науката. Под „ентропия“ тук се разбира: дефицит на определеност или информация.

ТЕОРИИ ОТВЪД ДЕЛЕНИЕТО ПРИРОДА-КУЛТУРА

15 април, 2018

Човешките общества и културите, създавани от тях, в своите формални структури са отвъд дихотомии като „материално-духовно“ и „природа-култура“. Група теории за структури и динамики на големи множества единици, които се структурират и разпадат: неравновесна динамика, популационна динамика, културна динамика, историческа динамика, са отвъд делението „материално-духовно“ и „природа-култура“. Може да се покаже, че те разработват сходни структури и могат да се преобразуват свободно и преминават една в друга без да се поставят метафизически въпроси за „онтологични същности“ и „нива на реалността“. Така се постигат научни обяснения, които избягват проблемите на „редукционизма“ и вчастност проблемите на познанието на човека в „биологичната“ и „културната“ антропология.

Такъв тип теоретизиране преодолява и делението science–humanities и отваря пътя към единна картина на човешките форми на социален живот в тяхната реална пространство-времева наличност.

В доклада се разработват конкретни примери за теоретични модели в това направление, приложими в дискусионните сфери на „археологическите данни, факти и обяснения“.

ДИНАМИЧНИ ПАТЕРНИ В ИСТОРИЯТА

15 април, 2018

Резюме
Фактите в историята не са съвсем уникални. Те са свързани с човешките популации и колективно поведение. Емпиричната антропология и теоретичната археология изтъкват серии трайни форми: обиталище, дом и обитаване, стратегии за оцеляване и експанзия като лов и събирачество, земеделие и скотовъдство, власт и конфликти, култ и светилища, смърт и погребални ритуали, писмености и градове.
Константите на културите пронизват историите с една „човешка форма”, фиксирана генетично и физиологично. От друга страна, безбройните разкази, използвани като „извори на историческото познание”, са уникални и носят собствено разбиране за събитията като действия на участници.
Хората са рационални същества, както и инстинктивни и емоционални. Поведенията на ниво индивид и на човешките популации и общности са обясними в семейства от динамични форми. Като цяло поведенията са насочени към запазване и експанзия, а това са динамични характеристики на фона на ентропията.

Проблеми на предложените от МОН нови програми по философия

15 април, 2018

Налице е резултат от мащабен проект за „Подобряване на качеството на общото образование” – нови държавни стандарти на МОН[1], проект, финализиран като държавна норма. Ясен приоритет в него е овладяването на умения и „преносими” компетентности, със силен акцент върху гражданските ценности.”[2] Задачата е огромна, изключително сериозна и от тези стандарти за нас зависи запазването и развитието на философията в училище, а от там във висшите училища, в които постъпват учениците, обучавани по новите програми. Тук всичко трябва да е премислено докрай, подредено, прецизно формулирано, без налагане на специфична философска позиция и речник.

НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО РЕЛАЦИОННО ПОДРЕЖДАНЕ

15 април, 2018

НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО РЕЛАЦИОННО ПОДРЕЖДАНЕ Сергей Гeрджиков Публикувана в: Науката и жизненият свят София, 2017, УИ „Св. Кл. Охридски“, стр.11-58) (Янакиев, К., Елчинов, Д. – съставители) В статията се разработва идеята за научното изследване като релационно подреждане на информация от независимо получени данни. Данните не са сетивни възприятия, а стойности, между които се установяват релации […]

ПРОЕКТЪТ „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“ РАВНОСМЕТКА И ОГРАНИЧЕНИЯ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROJECT – AN ACCAUNT AND LIMITATIONS)

15 април, 2018

This article is a stock of ideas and theories about intelligence, provoked by the project „Artificial Intelligence (AI)“ and offered by computer specialists and neurouscientists.
I formulate and discuss here some deep limitations to the AI, not cleared enough.
Biological limitation. Natural selection as a natural process could not be implemented — it is unique following ‘the way of life’, the life process, under always unique constellations of conditions. The robots with AI will not be in a position to follow such an undeterminable behavioural line under momentary conditions to be taken into account by the AI. Robots does not seek survival.
Sensory limitation. Any artificial intelligence as part of the world in which we live is perceived sensory in our body and interpreted as such. Monitoring and testing such as Turing test will produce data dependent on our body (and culturally dependent on our culture) on how AI is different from a man.
When recognising any sensory object, you must include the body senses. Sensory objects cannot be considered as objects of an artificial intellect. The engineers here, obviously, is totally confused when trying to write programs for ‘sensory qualities’ like a wet, hard, relief, not to mention the colors, smells and tastes. And how to design nice and pleasant, attractive and repulsive, rational and irrational?
Intuitively and experimentally (in behavior) no AI de facto has senses. Even if there is some ‘sensitivity’ resulting from his machine organization, it remains hidden to us. Of course, we observe the robot’s behavior. This behavior, even externally resembling human’s, will differ from the last under tough enough tests. Intractable remains a matter such as: whether the robot with cameras and programs sees and what does he see? It should be clear that the robot does not see things around it such as objects and their movements. In his computer there is information processing of huge rows of data, instantaneously changing, grouped by specific sets of 0 and 1.

Проектът „Изкуствен интелект“ – биологично ограничение

15 април, 2018

The thesis of this report is that there is a crucial biological limitation of artificial intelligence project. „Intelligency“ is the behavior of the expansion and survival of organisms in a variable environment. Machinery, including robots run by computers, do not reproduce a living organism and therefore may not have intelligent behavior.
Key words: Artificial Intelligency, Natural Intelligency, brain, cortex
Проектът Изкуствен интелект
Проектът „Изкуствен интелект” на Западната технология следва традицията на изчислителната техника, на компютрите и специално идеята на Тюринг за „изкуствен интелект”, развит в статията на Алън Тюринг: “Computer Mashinery and Inteligence”, 1950. Предвиждането на Тюринг е, че след петдесет години (2000 г.) компютър ще издържи тества пред експерт за пет минути.