Архив за: август 2014

Публикации на Сергей Герджиков

3 август, 2014

(към април 2018) Проф., дфн Сергей Стоилов Герджиков ПУБЛИКАЦИИ Монографии: Светуване. София: Екстрем, Изток-Запад, 2010 Формата на човешкия свят. София: Екстрем, Изток-Запад, 2010 Философия на относителността. София: Екстрем, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008. De-cogito. Отмисляне на измисления свят. София: Екстрем, 2007 Богатствата на Бедан. С.: Екстрем, 2005 (Селищна монография). Японски загадки. С., Екстрем, 2003 Научното […]

Следваща страница »

Философия на науката II

3 август, 2014

Науката (science) е организирано и днес високо специализирано опитно познание. Опитното знание е присъщо на всяка култура. Чрез него човешките общности и индивиди оцеляват и се развиват. Големите цивилизации са развивали свои форми на емпирично познание, организирано в специфични форми, но достигащо до сходни резултати в геометриите и астрономиите; медицината; земеделието и животновъдството; администрацията и формите на управление; военното дело и войната; занаятите и изкуствата.

В тесен смисъл науките са системи от опитни знания, организирани в наблюдения и експерименти, хипотези и теории. Като цяло науките се стремят към единна система, но тя е винаги отворена за промяна.

Следваща страница »

Методика на обучението по Философските дисциплини

3 август, 2014

Това е нов авторски курс по Методика на Философските дисциплини в средното училище, който отчита съвременната ситуация в образованието, националните и глобалните перспективи. Курсът се състои от лекции с обсъждане и хоспетиране – наблюдаване на уроци.

Курсът е изграден по действащите за момента Държавни образователни изисквания (2014).

Следваща страница »

Свят – езици – онтологии

3 август, 2014

Реално граматиката е локална. Граматики, чужди на нашата, могат да поставят на мястото на подлога някакво наречие (японски), а на мястото на сказуемото – именна форма (китайски). В някои езици има падежи, а в други няма. Местната граматика е форма на координатната система на местния език („фонов език” – Quine 1968).

Местната онтология е зависима от местната граматика. Граматиката очертава „онтологията”, в която мислят хората в езиковата общност. Тя задава категории от типа „субект–предикат”, „субект–копула–обект”; „име–глагол”, „лице–число–време”. Тези категории не са априорни, очевидни или по какъвто и начин фиксирани и използвани от всички езици по света. Местната „онтология” е позицията, формата на описанията, които се правят в езика на местните хора.

Няма универсална граматика, няма универсална онтология.

Следваща страница »

Философия на културата

3 август, 2014

Създаването на артефакти и обменът на информация със средства, различни от генетичния обмен, е едно кратко определение на културата. Човешките общности използват символни системи за комуникация. В антропологичната употреба терминът „култура“ се отнася за всички практики в човешките общности, които включват артефакти: езици, култове, администрация и писмености, архитектура, пластика и живопис, занаяти и технологии, емпирично знание.

Следваща страница »

Опитът за „времето“

3 август, 2014

Процесите, съотнесени с жизнения процес (динамиката) на човешкото тяло, дават опитите за „време”. Няма независимо време, има необратими процеси. Едно спекулативно понятие за „Време” не изяснява нито съществуването, нито спецификата на реалните ситуации на опит за „време”. Дали съществува (дали е налице), какво е и какво не е онова, което наричаме „време”, е изцяло емпиричен въпрос и той се решава в семейство наблюдения и теории във физиката, биологията, психологията, историята. Затова тук се фокусирам върху няколко специфични и дистинктни емпирични ситуации, в които се използват понятия за „време”.

Следваща страница »

Проект изкуствен интелект – ограничения

3 август, 2014

Един мигновен кадър на зрителното поле може да се опише със стотици милиони пиксели. Само малко движение на очите – и кадърът се сменя. Малка промяна на осветеността – и пикселовата картина драстично се променя. Ние не се смущаваме. Компютърът не може да свърже единия кадър и другия смислено, а изчислява отново. Няма как да се зададе алгоритъм, по който един кадър се свързва със следващия.

Следваща страница »

Научни проекти и утопии

3 август, 2014

2. Има ли граници науката и технологията и определими ли са те?

Систематичните бариери са свидетелства за закони или неизменни форми в природата.
Законите в науката не са окончателно формулирани.
– Кога е смислено да предизвикваме бариерите и формулираните закони?
– Когато имаме визия как с гарантирана глобална безопасност.
Публиката и медиите преувеличават шансовете на технологичните проекти и утопии. Те преувеличават и технологичните постижения.
Всесилието на науката е обикновена съвременна вяра.

  • Файлове за изтегляне:
Следваща страница »

Проект „Изкуствен интелект“ – биологично ограничение

3 август, 2014

Какво прави мозъкът?
Това, което генерира и регенерира мозъкът, това е структурата на света, но не като система от физически обекти и закони, а като среда за оцеляване, ресинтез, експанзия. Мозъкът не търси и не открива една предзададена отвън структура, той генерира адекватни действия, опосредени от живи образи. Въобразено действие и реално действие се обработват по един и същ начин. Той само използва обратна връзка, за да регулира картината на света така, че да оцеляваме. Формата на сетивния свят е все пак генетично и морфологично „априорна”, специфична за телесната, респ. сетивната, респ. коровата организация на вида, за Homo sapiens, тя е изградена от човешките сетива и от мозъка, от цялото тяло в крайна сметка. Общото и единичното, нивата и сериите, са създавани от мозъка като йерархичен процес на организация в хаотична среда и при постоянното разпадане на връзки. Ние забравяме и си припомняме, синапсите отслабват и се усилват, активирайки се от нов опит. Това е, което пропуска Хокинс заедно с всички репрезентационисти и програмисти.

Следваща страница »

Неразбираемото

3 август, 2014

3. Неразбираемо в чужда мъртва култура – египетската хека
Тук става въпрос за неизвестност на смисъла, но и за недостъпност на смисъла. Намерените употреби не удостоверяват, че сме улучили точния им и пълен смисъл. С хека се означават както въздействията на болести с лекарства, така и със заклинания. Не е ясно доколко египтяните наистина са вярвали в тяхната религия (митология). Например доколко са вярвали, че неживите мумии, изображения и имена се обитават или от живи хора, отишли си от нашия свят. Ако те вярваха в това, нямаше да оплакват така неистово умрелите си фараони и близките си. В крайна сметка няма как да проверим хипотезите си и нашите усилия за вникване по силата на споделим човешки опит се провалят. Относно земните им емоции, мисли и изкази намираме достатъчно материал и те са напълно разбираеми: възхищение от красотата, възмущение от предателството, радост от живота, удоволствия и болки. Но нашите преводи на думи, далечни от обикновения споделим опит, не са проверими пълно.
Ентропия на превода. Преводът е пренос на информация между езикови общности с конгруентна или неконгруентна граматики в рамките на едно или различни езикови семейства. Недостъпни остават специфични форми на поведение в далечни култури, които освен споделения сетивен свят и опитното знание съдържат интерпретация, зависима от местни понятия и представи. Примери за това ни дава в изобилие древен Египет като мъртва култура, и донякъде древен Китай.

Следваща страница »